Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

 1. Uplatnenie a postup vybavenia reklamácie sa riadi predpismi uvedenými v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
 2. Vzťahuje sa iba na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
 3. K zakúpenému tovaru je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku s obchodným menom, identifikačným číslom a sídlom predávajúceho, adresou prevádzkarne, dátumom predaja, názvom a množstvom výrobku, cenou jedného výrobku a celkovou cenou, ktorú spotrebiteľ zaplatil.
 4. K vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe tovaru a obal, ktorý chráni výrobok pred mechanickým poškodením, znečistením, prípadne iným znehodnotením.
 5. Vedúca predajne (veľkoobchodného skladu) alebo poverený pracovník rozhodne o prijatí reklamácie a oboznámi kupujúceho s ďalším postupom. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.
 6. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni.
 7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie - reklamačný lístok, ktorý zaeviduje pod poradovým číslom v evidencii reklamácií a v ktorom uvedie dôvody:
  • prečo nie je možné o spôsobe vybavenia reklamácie rozhodnúť ihneď
  • prečo nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie
 8. Spotrebiteľ nemá ďalej používať výrobok, na ktorom zistil chybu.

Záručné podmienky

 1. Záruka sa poskytuje na 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia výrobku kupujúcim a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si výrobok prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil.
 2. Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena (poskytnutá zľava).
 3. Chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba reklamovať bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia, najneskôr do skončenia záručnej doby.
 4. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.
 5. Chyba, ktorá sa prejaví do 12 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za chybu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.
 6. Chybu, ktorá sa prejaví v určenej záručnej dobe po 12 mesiacoch odo dňa prevzatia, môže spotrebiteľ reklamovať, ale rozhodnutie predávajúceho o reklamácii bude závisieť od dôkazov, ktorými spotrebiteľ preukáže, že chyba nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebením výrobku.

Adresa pre zaslanie reklamácie

Tovar pošlite na adresu: Quiltex a.s., Záhradnícka 58/A, 821 08 Bratislava spolu s faktúrou a popisom chyby.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady predanej veci

 1. Práva kupujúceho závisia od druhu a povahy vady veci
 2. Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 3. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť chybný výrobok za bezchybný.
 4. Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku na daný účel, má spotrebiteľ právo na výmenu výrobku alebo na vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci nemôže vybranú voľbu sám jednostranne meniť.
 5. V prípade, že má výrobok súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní výrobku, postupuje sa podľa bodu 4.
 6. Podľa bodu 4. sa postupuje, ak sa rovnaká vada dvakrát opravená, vyskytne tretí krát v záručnej dobe.
 7. V prípadoch vád, ktoré sa odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu výrobku (vzhľadové vady) má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny po dohode s predávajúcim.
 8. Spotrebiteľ je povinný prevziať si výrobok po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od času, keď sa mala oprava vykonať.
 9. V prípade výmeny výrobku spotrebiteľ dostane úplne nový výrobok a dostane reklamačný protokol, na ktorom bude uvedený spôsob vybavenia reklamácie, ďalšie prípadné reklamácie bude uplatňovať už aj s reklamačným protokolom.
 10. Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Ostatné ustanovenia

 1. Náklady na dopravu reklamovaného výrobku k predávajúcemu hradí kupujúci. Výrobok odporúčame doručiť v pôvodnom obale, ktorý dostatočne chráni výrobok pred prípadným ďalším poškodením, čistý, zbavený akýchkoľvek nečistôt a cudzorodých látok.
 2. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
  • poškodením tovaru pri preprave. Takéto škody je nutné riešiť s prepravcom pri preberaní tovaru.
  • mechanickým poškodením, neopatrnou manipuláciou
  • ak boli škody spôsobené živelnou pohromou ( záplava, požiar...)
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami prostrediu určenému na používanie výrobkov
  • ak tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami, na ktoré je tovar určený
  • ak bol tovar poškodený iným vonkajším vplyvom
 3. Pri nákupe je potrebné konzultovať s predajcom účel a spôsob používania a údržby výrobku, vlastnosti použitých materiálov s dôrazom na stálofarebnosť, zrážavosť, jemnosť a ďalšie vlastnosti materiálov a výrobkov.
 4. V prípade mimozáručnej opravy má spoločnosť Quiltex a.s. právo na náhradu vzniknutých servisných nákladov spojených s manipuláciou a odstraňovaním závady. Cena mimozáručnej opravy sa stanoví dohodou po predbežnej kalkulácii.
 5. Na vybavenie reklamácie je bežná reklamačná lehota 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak.
 6. Predajca vedie o reklamáciách priebežnú evidenciu. Evidencia reklamácii musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
  • poradové číslo reklamácie v kalendárnom roku
  • dátum prijatia reklamácie
  • meno zákazníka alebo názov firmy, ktorý si reklamáciu uplatnil, kontaktné údaje
  • spôsob vybavenia reklamácie (výmena, oprava výrobku, vrátenie kúpnej ceny, neuznanie reklamácie, odôvodnenie a p.)
  • dátum vybavenia reklamácie

Postup reklamačného konania

 • prevzatie reklamovaného tovaru predajcom
 • predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
 • vypísanie reklamačného lístka s popisom chyby, pre ktorú sa výrobok reklamuje, priloženie dokladu o kúpe výrobku
 • reklamáciu predajca pošle s reklamačným lístkom a ďalšími potrebnými dokladmi na posúdenie výrobcovi
 • opraviteľnú chybu výrobca odstráni (nedošité prešitie, rozpáraný šev, chýbajúci gombík) a výrobok pošle predajcovi
 • pri neopraviteľnej chybe výrobku pošle výrobca spotrebiteľovi nový tovar resp. vráti kúpnu cenu výrobku
 • ak je reklamácia zákazníka podľa posúdenia výrobcu neoprávnená, jedná sa o chyby výrobku, za ktoré výrobca nezodpovedá (chyba vznikla dôsledkom prirodzeného opotrebovania, nedodržaním ošetrovacích symbolov, úmyselným poškodením) zodpovedný pracovník (predajca) postúpi reklamáciu zákazníkovi spolu s vyjadrením a reklamačným protokolom. Uzavrie so zákazníkom dohodu o postúpení výrobku na odborné posúdenie znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe v zmysle bodov 5. a 6. V časti záručné podmienky.

Alternatívne riešenie sporov

Vážení zákazníci, informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci  alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné  miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom  európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu on-line šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a  bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na eshop@quiltex.sk.

ODOBERAJTE NOVINKY:
Dostávajte na e-mail informácie o novinkách a zľavách (maximálne 1 x mesačne).
Prečítajte si naše podmienky spracovania osobných údajov.
Porovnať položky 0 Zrušiť